Haberler ve ?ne ??kanlar

           üst Düzey Veri Merkezi Güvenli?i

           SDDC ve hibrit bulutun güvenlik avantajlar?na yak?ndan bak?n.

           Güvenlik Belgesini ?ndir 

           Hiper Bütünle?ik Altyap?da Liderli?imizi Sürdürüyoruz

           %41'i a?k?n pay?yla pazar lideri ve vSAN destekli HCI'yi her hafta 100'den fazla yeni mü?terinin neden tercih etti?ini ??renin.

           Neden VMware HCI? 

           Sanal Bulut A?? Kullan?n

           7 BT lideri, yaz?l?m tan?ml? a? ileti?iminin avantajlar?n? anlat?yor.

           Radius'la Bilgiler Edinin 

           Kubernetes nedir? 7 ?lgin? Ger?ek

           ??letmeleri d?nü?türen, h?zl? büyüyen ve bulutta ?al??an teknoloji hakk?ndaki ger?ekleri kuruculardan ??renin.

           Videoyu Radius'ta ?zleyin 

           BT ?nceli?iniz Ne? 

           Buluta Ge?i? Sürecinizi H?zland?r?n

           VMware Cloud sayesinde, tüm uygulama portf?yünüzü tutarl? altyap? ve operasyonlarla hem hibrit hem de yerel ve genel bulutlarda nas?l y?netebilece?inizi ??renin.

           A? ?leti?imini ve Güvenli?i D?nü?türün

           Gelece?in a?lar? art?k yaz?l?m tan?ml?. VMware NSX teknolojisi üzerine kurulmu? Sanal Bulut A??, i?letmenizi bir ad?m daha ileriye ta??mak i?in ihtiyac?n?z olan güvenli ve istikrarl? temeli olu?turur.

           Dijital ?al??ma Ortam?n? Destekleyin

           ?al??anlar?n beklentileri de?i?iyor. Onlarla her yerden ve her cihazdan ileti?im kurabilir, entegre bir dijital ?al??ma ortam?ndan uygulamalara ve hizmetlere güvenli, sorunsuz ?ekilde eri?ebilirsiniz.

           BT ?nceli?iniz Ne?
           Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

           VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

           vSphere'i Deneyin

           Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

           Uygulamal? Laboratuvar 

           NSX Data Center'? Deneyin

           SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

           Uygulamal? Laboratuvar 

           vSAN'? Deneyin

           HCI'y? destekleyen, flash i?in optimize edilmi? depolamay? ke?fedin.

           Uygulamal? Laboratuvar 

           Workspace ONE'? Deneyin

           Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

           Uygulamal? Laboratuvar 

           ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

           ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

           Makaleyi Okuyun
           国产精品情侣愉拍